Haarasilta - Halme - Brunila sukuseura ry:n perustamiskirja

 

 

Me allekirjoittaneet olemme perustaneet Haarasilta - Halme - Brunila sukuseura ry -nimisen yhdistyksen, liittyneet siihen jäseneksi ja hyväksyneet sille seuraavat säännöt:

 

 

 

 

Haarasilta - Halme - Brunila sukuseura ry:n säännöt

 

 

1 § Nimi ja kotipaikka

 

Yhdistyksen nimi on Haarasilta - Halme - Brunila sukuseura ry, lyhennettynä HHB sukuseura ry ja kotipaikka Lahden kaupunki. Näissä säännöissä yhdistyksestä käytetään nimitystä sukuseura tai seura.

 

 

2 § Tarkoitus ja toimintamuodot

 

Sukuseuran tarkoituksena on selvittää Anna Sigrid Brunilan ja Otto Henrik Haarasillan (Halme) sukujen vaiheita ja historiaa, vaalia sukujen perinteitä ja edistää yhteenkuuluvuuden tunnetta sukujen jäsenten keskuudessa.

 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi sukuseura mahdollisuuksiensa mukaan

-    järjestää sukukokouksia, sukupäiviä, retkiä ja muita niihin verrattavia tilaisuuksia,

-    tukee sukua/sukuja koskevaa tutkimustoimintaa,

-    kerää ja arkistoi sukua/sukuja koskevaa tietoutta sekä saattaa sitä jäsenten tietoon, sekä

-    harjoittaa seuran tarkoituksen toteutumista edistävää julkaisutoimintaa.

 

Toimintansa tukemiseksi sukuseura voi ottaa vastaan testamentattua ja lahjoitettua omaisuutta, perustaa rahastoja sekä asianomaisella luvalla järjestää varainkeräyksiä ja arpajaisia. Seura voi myös omistaa toimintaansa kannalta tarpeellisia kiinteistöjä.

 

 

3 § Jäsenet

 

Sukuseuran varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen 15 vuotta täyttänyt henkilö, joka isän tai äidin puolelta on sukuun kuuluva tai joka avioliiton kautta on siihen liittynyt.

 

Sukuseuran jäsenet hyväksyy hallitus. Jäsenyys alkaa, kun hallitus on hyväksynyt jäsenen. Jäsenellä on oikeus erota sukuseurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla eroamisestaan sukuseuran kokouksessa.

 

Varsinaisilta jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää sukuseuran kokous. Jäsenille, jotka eivät ennen tilikauden alkua ole täyttäneet kahdeksaatoista vuotta, voidaan määrätä muita jäseniä alempi jäsenmaksu. Sukuseuran hallitus voi myöntää vapautuksen jäsenmaksusta korkean iän, sairauden tai maksukyvyn huomattavan heikentymisen perusteella.

 

Sukuseuran ainaisjäseneksi katsotaan jäsen, joka yhdellä kerralla suorittaa maksuvuonna voimassa olevan jäsenmaksunsa 10-kertaisena.

 

Hallituksen esityksestä voi sukuseuran kokous kutsua sukuseuran kunniajäseneksi henkilön, joka on erityisesti ansioitunut seuran toiminnassa tai muulla toiminnallaan edistänyt huomattavasti seuran tarkoituksen toteutumista. Kunniajäsen on vapaa jäsenmaksusta.

 

Jäsenen erottamisesta päättää sukuseuran hallitus. Jäsenellä on oikeus saattaa erottaminen sukuseuran kokouksen ratkaistavaksi ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle kuukauden kuluessa erottamisesta tiedon saatuaan.

 

Sukuseuran jäsen, joka ei ole vapaa velvollisuudesta suorittaa vuotuinen jäsenmaksu, katsotaan eronneeksi sukuseurasta, jos hän on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta kahdelta viimeksi päättyneeltä kalenterivuodelta.

 

Sukuseuran jäsenluetteloa pitää seuran hallitus.

 

 

4 § Hallitus

 

Sukuseuran asioita hoitaa seuran hallitus, joka valitaan sukuseuran varsinaisessa sukukokouksessa. Hallituksen toimikausi on kahden varsinaisen sukukokouksen välinen aika.

 

Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, jota kutsutaan sukuseuran puheenjohtajaksi, varapuheenjohtaja, jota kutsutaan sukuseuran varapuheenjohtajaksi ja 4 -10 muuta jäsentä. Hallitusta valittaessa tulee pyrkiä sukujen eri haarautumien mukanaoloon hallituksessa.

 

Hallitus valitsee keskuudestaan tai ulkopuolelta seuran sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

 

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai tämän estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta, tai kun vähintään kaksi hallituksen jäsentä sitä vaatii.

 

Hallitus on päätösvaltainen, kun läsnä on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet muista hallituksen jäsenistä. Hallituksen päätökseksi tulee mielipide, jota enemmistö kokouksessa kannattaa. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, paitsi vaaleissa arpa.

 

Hallituksen kokouksista on pidettävä päätöspöytäkirjaa, jonka hallituksen kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri allekirjoittavat.

 

 

5 § Sukuseuran nimen kirjoittaminen

 

Sukuseuran nimen kirjoittaa seuran puheenjohtaja yhdessä varapuheenjohtajan kanssa tai jompikumpi heistä yhdessä sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa.

 

 

6 § Tilit

 

Sukuseuran tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätökset tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomukset on annettava tilintarkastajille tarkastettaviksi viimeistään kolme kuukautta ennen seuraavan varsinaisen sukukokouksen pitämispäivää. Tilintarkastajien lausunto tilin ja seuran hallinnon tarkastuksesta on annettava hallitukselle viimeistään kaksi kuukautta ennen edellä tarkoitettua kokouspäivää.

 


7 § Sukuseuran kokousten koollekutsuminen

 

Sukuseuran kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on joko postitettava jokaiselle jäsenelle tai julkaistava Sysmässä ilmestyvässä sanomalehdessä tai, mikäli sellaista lehteä ei ilmesty, muussa hallituksen päättämässä sanomalehdessä. Postittamisen tai julkaisemisen on tapahduttava viimeistään kolmekymmentä (30) päivää ennen kokousta.

 

 

8 § Sukuseuran kokoukset

 

Seuran varsinainen sukukokous pidetään joka kolmas vuosi hallituksen määräämänä päivänä huhti-syyskuun aikana.

 

Seuran ylimääräinen sukukokous pidetään, kun seuran sukukokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta taikka vähintään yksi kymmenesosa seuran äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten kirjallisesti hallitukselta vaatii.

 

Seuran sukukokouksessa on jokaisella kunniajäsenellä, ainaisjäsenellä, jäsenmaksusta hallituksen päätöksellä vapautetulla varsinaisella jäsenellä ja edellisen vuoden jäsenmaksun maksaneella varsinaisella jäsenellä äänioikeus. Jokaisella äänioikeutetulla on yksi ääni.

 

Seuran päätökseksi tulee, 10 §:ssä tarkoitettuja päätöksiä lukuun ottamatta, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet äänestyksessä annetuista äänistä. äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan mielipide, paitsi vaaleissa arpa.

 

 

9 § Varsinainen sukukokous

 

Seuran varsinaisessa sukukokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1.    kokouksen avaus;

2.    todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;

3.    valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa;

4.    valitaan kaksi ääntenlaskijaa;

5.    hyväksytään kokoukselle työjärjestys;

6.    esitetään seuran tilinpäätökset, vuosikertomukset ja tilintarkastajien lausunnot varsinaisten sukukokousten väliseltä ajalta;

7.    päätetään tilinpäätösten vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä;

8.    vahvistetaan toimintasuunnitelma seuraavalle varsinaisten sukukokousten väliselle kolmivuotiskaudelle, määrätään liittymismaksu ja vuotuiset jäsenmaksut seuraaville kolmelle kalenterivuodelle, vahvistetaan talousarvio kolmen seuraavan tilikauden muodostamalle ajanjaksolle;

9.    valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja 4-10 muuta jäsentä;

10.  valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa;

11.  muut kokouskutsussa mainitut asiat.

 

Mikäli seuran jäsen haluaa saada jonkin asian seuran varsinaisen sukukokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä hallitukselle kirjallisesti niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

 

 


10 § Sääntöjen muuttaminen ja sukuseuran purkaminen

 

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja seuran purkamisesta on tullakseen voimaan tehtävä seuran kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan enemmistöillä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamista tai sukuseuran purkamista koskevan asian esillä olosta.

 

Sukuseuran purkautuessa käytetään seuran varat seuran tarkoituksen edistämiseen purkamista päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Sukuseuran tullessa lakkautetuksi käytetään varat seuran tarkoituksen edistämiseen.

 

 

11 § Muu päätöksenteko

 

Muussa päätöksenteossa noudatetaan niitä yhdistyslain säännöksiä, jotka sitovat kaikkia yhdistyksiä.

 

 

Lahdessa 17. päivänä Maaliskuuta 2007.

 

Allekirjoitukset

 

 

 

­­­­­­­­­­­­­­­­_______________________________                         ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­_______________________________

 

                                                                

 

 

_______________________________                         _______________________________

 

                     

 

 

_______________________________                         ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­_______________________________

 

                     

 

 

_______________________________                         _______________________________

 

                     

 

 

_______________________________                         _______________________________